OnlineHile Knight Online Pvp Serverler Server Tanıtımı 2015
Okunmamış 01-09-2013   #1
Cewrik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Feb 2013
Bulunduğu yer: 'de
Konular: 91
Mesajlar: 1.330
Ettiği Teşekkür: 333
Aldığı Teşekkür: 654
Credits: 21.547.282
Standart Teos 8 - Tesmer 2013 Soru ve Cevapları

Hepsi Benim Emeğimle Ortaya Çıkmıştır Hiç Bir Yerde Bulunmaz Cevaplar Farklı Soru Alanlardan Gelenler Olursa Konu Altına Cevap Soru Şeklinde Ekler Çözmeye Çalışırız.Sorular
SPOILER : Sorular

1 Aşağıdakilerden hangisi iletişim geliştirme yöntemleri arasında sayılamaz?

A - Eylemle açıklama
B - İş ortamının tehditkar olması
C - Mesajı alanın dünyasına duyarlılık
D - Yeterince tekrarlama
E - Mesajı gönderenin mesajı alanın tepkilerine dikkat etmesi


2 Çapraz başvuru fişleri nerede / ne için kullanılır?A - Evrakın tür ve tarih sırasına göre yerleştirilmesi için
B - Fihristleme sırasında evrakın konusuna göre konuyu yansıtan birkaç harf belirlemek için
C - Dosya içinde hangi evrakın olduğunu göstermek için
D - Evrakı kodlarına göre alfabetik sıraya koymak, kodlara ya da numaraya göre gruplamak için
E - Evrakın aslının bulunduğu dosyaların yanında evrakla ilgili olan, ancak başka dosyalara girmesi gereken belgeler için3 Aşağıdakilerden hangisi ".....istisnalarla yönetim" ilkesinin gereğidir?


A - Olumlu ve/veya olumsuz sapmalar analiz edilmez.
B - Tolerans aralığı dışında kalan bütçe sapmaları analiz edilir.
C - Her türlü olumsuz bütçe sapması analiz edilir.
D - Her türlü olumlu bütçe sapması analiz edilir.
E - Olumsuz bütçe sapmaları analiz edilirken, olumlu sapmalar analiz edilmez.
4
Dönem başı mamul stoku: 1000 adet
Dönem sonu mamul stoku: 500 adet
Beklenen satış miktarı: 5000 adet ise; işletmenin üretim bütçesinde yer alan üretim miktarı kaç adettir?


A - 6000
B - 4500
C - 6500
D - 5000
E - 5500
5 Aşağıdakilerden hangisi değişken maliyetleri esas alarak fiyatlandırma yapan bir işletmenin kesinlikle maliyete ekleyemeyeceği bir gider türüdür?

A - Endirekt malzeme gideri
B - Elektrik gideri
C - Amortisman gideri
D - Direkt işçilik gideri
E - Direkt ilk madde ve malzeme gideri

6 İşletmede ilgili üretim döneminde oluşan ve birim başına düşen bazı maliyet bilgileri şöyledir:
Direkt ilk madde ve malzeme giderleri: 5 TL/birim
Direkt İşçilik Giderleri: 1 TL/birim
Değişken Genel Üretim Giderleri: 2 TL/birim
Sabit Genel Üretim Giderleri: 2 TL/birim
Mamulün birim satış fiyatı en düşük kaç TL olmalıdır?

A - 8
B - 6
C - 4
D - 10
E - 5

7 Aşağıdakilerden hangisi üretim bütçesinden etkilenerek düzenlenen bir bütçe değildir?

A - Genel üretim giderleri bütçesi
B - Direkt hammadde ve malzeme kullanım bütçesi
C - Satış bütçesi
D - Direkt hammadde ve malzeme satın alma bütçesi
E - Direkt işçilik giderleri bütçesi


8 Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefidir?

A - İş ortaklıkları
B - Adi şirket
C - Gerçek kişiler
D - Adi komandit şirket ortakları
E - Kolektif şirket ortakları


9 Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecek bir gider unsuru değildir?

A - İşletme ile ilgili belediye vergileri, harçlar
B - Kanuni hükümlere göre ayrılan amortismanlar
C - Sendikalara ödenen aidatlar
D - Para cezaları
E - İşle ilgili olarak ilama bağlı ödenen zarar, ziyanlar ve tazminatlar


10 Vergi Usul Kanunu uygulamasında ticari kazançlarda kazanç tespit yöntemi olan işletme hesabı esasında aşağıdaki unsurlardan hangisi kullanılmamaktadır?

A - Diderler
B - Dönem sonu mal stoku
C - Özsermaye
D - Dönem içi elde edilen hasılat
E - Dönem başı mal stoku


11 Aşağıdakilerden hangisi 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre kurumlar vergisi muafiyetine tabi değildir?

A - Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri
B - Sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler
C - Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları
D - Özelleştirme idaresi başkanlığı
E - Darphane ve damga matbaası genel müdürlüğü12 "Kurumlar vergisi, beyannamenin verildiği dönemin sonuna kadar ödenir" cümlesinde yer verilen sürenin niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

A - Düzenleyici süre
B - Hak düşürücü süre
C - İdari süre
D - Kanuni süre
E - Yargısal süre

13 2009 Yılına ilişkin olarak ortaya çıkan kurum zararı en son hangi yılın kurumlar vergisi beyannamesindeki kardan mahsup edilebilir?

A - 2003
B - 2010
C - 2014
D - 2011
E - 2013

14 Ticari sermayeye dahil olmayan binek otomobil hangi değerleme esası kullanılarak değerlenir?

A - Mukayyet değer
B - Emsal bedel
C - Borsa rayici
D - Maliyet bedeli
E - İtibari değer

15 Aşağıdakilerden hangisi kurumlarda tam mükellefiyetle ilgili olarak doğru bir açıklama değildir?

A - Kanuni merkezi Türkiye dışında iş merkezi ise Türkiye'de olması yeterlidir
B - İşyerinin Türkiye'de olması yeterlidir
C - Türkiye içinde ve Türkiye dışında elde edilen kazançların tamamı üzerinden vergilendirilir
D - Kanuni merkezinin Türkiye'de bulunması yeterlidir
E - İş merkezinin Türkiye'de bulunması yeterlidir


16 Bay A'nın şahsına ait bir gayrimenkulü bir bedel karşılığında konut olarak kiralaması sonucunda aşağıda yer alan vergilerden hangisi/hangileri doğabilecektir?

A - Gelir vergisi ile katma değer vergisi
B - Veraset ve intikal vergisi
C - Kurumlar vergisi
D - Sadece katma değer vergisi
E - Sadece gelir vergisi
17 Aşağıdakilerden hangisi Stephen Hymer'ın savlarından biri değildir?

A - Çatışmanın ortadan kaldırılması bir uluslararasılaşma sebebidir.
B - Doğrudan yabancı sermaye ile portföy yatırımları birbirinden farklıdır.
C - Ölçek ekonomisi bir mülkiyet üstünlüğü türüdür.
D - Çok uluslu şirketlerin varlık sebebi verimliliktir.
E - Mülkiyet üstünlüğü bir uluslararasılaşma sebebidir.


18 Aşağıdakilerden hangisi Stephen Hymer'ın savlarından biri değildir?

A - Ölçek ekonomisi bir mülkiyet üstünlüğü türüdür.
B - Marka bir mülkiyet üstünlüğü türüdür.
C - Çatışmanın ortadan kaldırılması bir uluslararasılaşma sebebidir.
D - Doğrudan yabancı sermaye ile portföy yatırımları birbirinden farklıdır.
E - Çok uluslu şirketlerin önceliği emek hareketleridir.


19 Aşağıdakilerden hangisi Stephen Hymer'ın savlarından biri değildir?

A - Çatışmanın ortadan kaldırılması bir uluslararasılaşma sebebidir.
B - Ölçek ekonomisi bir mülkiyet üstünlüğü türüdür.
C - Mülkiyet üstünlüğü bir uluslararasılaşma sebebidir.
D - Çok Uluslu Şirketler Çatışmayı Ortadan kaldıramaz
E - Doğrudan yabancı sermaye ile portföy yatırımları birbirinin aynısı güdülere sahip değildir.


20 Eğilim (TrenD - yüzdeleri tekniği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


A - Eğilim yüzdeleri tekniğini kullanarak analiz yapabilmek için bir yılın veya tarihin baz (temel) olarak belirlenmesi gerekir.
B - Eğilim yüzdeleri hesaplanarak iki farklı yıldaki değişimin ortaya konulması amaçlanır.
C - Eğilim yüzdeleri hesaplanmadan işletmenin verimlilik analizi yapılamaz.
D - Eğilim yüzdeleri hesaplanarak bilanço ve gelir tablosundaki hesapların kendi aralarındaki oransal ilişkilerin ortaya konulması amaçlanır.
E - Eğilim yüzdeleri hesaplanmadan işletmenin kârlılık analizi yapılamaz.


21 Dikey yüzdeler tekniği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?


A - Dikey yüzdeler grup toplamlarına göre hesaplanabilir.
B - Dikey yüzdeler analizi esas itibariyle statik bir analizdir.
C - Dikey yüzdeler gelir tablosu söz konusu ise net satışlar toplamına göre hesaplanabilir.
D - Dikey yüzdeler genel toplamlarına göre hesaplanabilir.
E - Dikey yüzdeler iki farklı zamandaki değişimi saptamak amacıyla hesaplanır.


22 Bir işletmenin 50 000 TL net satış yaptığı döneme ait dikey tablolar analizinde; dönem kârı kaleminin yüzdesi % 32, dönem net kârının yüzdesi de % 24 olarak hesaplanmışsa, bu işletmenin aynı dönemde ayırdığı vergi ve diğer yasal yükümlülüklerinin karşılığı kaç TL'dir?


A - 8 000 TL
B - 4 000 TL
C - 12 000 TL
D - 16 000 TL
E - 9 000 TL


23 Bir işletmenin brüt satışları ile satış iskontolarına ait bilgilerin karşılaştırılması suretiyle öncelikle aşağıdakilerden hangisi ile ilgili sonuçlara ulaşılabilir?

A - İşletmenin sektördeki rekabetçi konumu
B - İşletmenin kalite uygulamaları
C - İşletmenin kredi bulma olanakları
D - İşletmenin kapasite kullanım potansiyeli
E - İşletmenin vergi uygulamaları karşısındaki pozisyonu

24 Üretici fiyat endeksinde en fazla ağırlığı olan sektör aşağıdakilerden hangisidir?

A - Madencilik ve taşocakçılığı
B - İmalat sanayi
C - Tarım sektörü
D - Elektrik, doğalgaz ve su
E - Avcılık, ormancılık ve balıkçılık


25 Para talebi aynı kalırken zorunlu rezerv oranının artırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A - Rezerv para artar, fiyatlar genel düzeyi değişmez
B - Rezerv para azalır, fiyatlar genel düzeyi artar
C - Rezerv para azalır, fiyatlar genel düzeyi düşer
D - Rezerv para değişmez, diyatlar genel düzeyi düşer
E - Rezerv para artar, fiyatlar genel düzeyi düşer


26 Aşağıdakilerden hangisi para çarpanının artmasına neden olur?

A - Belirsizliklerdeki artış
B - Reeskont faiz oranıdaki artış
C - Banka dışı kesim nakit / mevduat oranının artması
D - Serbest rezervlerdeki artış
E - Piyasa faiz oranındaki artış


27 Üretici fiyat endeksi aşağıdakilerden hangisini kapsar?

A - Vergiler
B - Fabrika çıkış fiyatını
C - Ulaştırma masrafları
D - Perakendeci karını
E - Toptancı karını


28 Tüketici fiyat endeksi içinde en fazla ağırlığı olan grup aşağıdakilerden hangisidir?

A - Ev eşyası
B - Eğitim
C - Ulaştırma
D - Gıda ve alkolsüz içecekler
E - Konut haracamaları


29 Merkez bankası döviz kurunu dengelemek için piyasadan dövizsatın almıştır ancak rezerv paranın artmasını istememektedir bunun için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

A - Merkez bankası bilançosunun yükümlülükler kısmında API kaleminin artması ve kamu mevduatında düşüş olması gerekir
B - Merkez bankası bilançosunun varlık kısmında API kaleminin azalması veya kamu mevduatında artış olması gerekir
C - Merkez bankası bilançosunun yükümlülükler kısmında API kaleminin artması veya kamu mevduatında artış olması gerekir
D - Merkez bankası bilançosunun yükümlülükler kısmında API kaleminin azalması veya kamu mevduatında düşüş olması gerekir
E - Merkez bankası bilançosunun varlık kısmında API kaleminin artması veya kamu mevduatında azalma olması gerekir


30 Bir malın işlenmek üzere yurt dışına ihraç edildikten sonra ithalatı için kullanılan sistem hangisidir?

A - Hariçte İşleme
B - İhracat Sayılan Satış ve Teslimler
C - Vergi, Resim ve Harç İstisnası
D - Dahilde İşleme
E - Serbest Bölge
31 Aşağıdakilerden hangi DİİB müracaatlarını değerlendirme kriterlerinden biri değildir?

A - Ülkemizde yerleşik üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi,
B - Firmaların performansları
C - İthal eşyanın birim fiyatı
D - Faaliyetin katma değer yaratan, kapasite kullanımını artıran, rekabet gücü sağlayan nitelikte olması,
E - İthal eşyasının ihraç edilecek ürünün üretiminde kullanıldığının tespitinin mümkün olması,


32 Dahilde İşeme Rejiminde hangi kuruluşun görevi yoktur?

A - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
B - Türkiye Şeker Kurumu
C - Milli Eğitim Bakanlığı
D - İhracatçı Birlikleri
E - Ekonomi Bakanlığı


33 Dahilde İşleme İzin Belgesi'nde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Eşyanın gümrük vergisi oranları
B) Belge tarihi
C) İhraç ve ithal eşyanın miktar ve değeri
D) Döviz kullanım oranı
E) Firma ad


34 İhracat Bedelleri Yurda ne kadar zamanda getirilmelidir?

A - 60 gün
B - 45 gün
C - 120 gün
D - Zaman sınırı yoktur.
E - 180 gün


35 Aşağıdaki vergilerden hangisi Dahilde İşleme Rejimi istisnaları kapsamında değerlendirilemez?

A - Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
B - Kurumlar Vergisi
C - Damga Vergisi
D - Hal Rüsumu
E - Harçlar36 Aşağıdaki işlemlerden hangisi eşyanın Dahilde İşleme İzni almasına engeldir?

A - Ambalajlanması
B - Monte edilmesi
C - Tamir edilmesi
D - Yenilenmesi
E - Üretilmesi

37 Aşağıdakilerden hangisi adhokratik yapıların özelliklerindendir?

A - Kalıcılık
B - Merkezkaç yönetim
C - Formellik
D - Katılık
E - Karmaşıklık


38 Hangi ifade yanlıştır?

A - Dış müşteriler, örgütün hizmetlerinden faydalanan veya ürünlerini satın alan ya da gelecekte bunlardan faydalanacak kişi ve kuruluşlardır.
B - Büro, büro faaliyetleri için gerekli insan ve ekipmanla donatılmış çalışma yeridir.
C - Örgütlerin hizmet ve çalışma konusu ne olursa olsun mutlaka büro hizmetleri vardır.
D - İç müşteriler aynı işyerinde çalışanlardır.
E - Sanal bürolar, klasik büro türlerindendir.39 Dosyalar, kullanım biçimleri, yerleri ve amaçları bakımından çeşitli gruplara ayrılırlar.İşlem yapılmak üzere gelen evrakın konulduğu dosyalar hangisidir?


A - Geçici dosyalar
B - Daimi dosyalar
C - Bölümlenen dosyalar
D - Bekleme dosyalar
E - Karma dosyalar40 Belgelerin dosyalanabilir olduğunun kontrol edilmesiyle başlayıp, işlemden kaldırılmasına kadar geçen süredeki aşamaları içeren sürece ne ad verilir?

A - Dosyalama
B - Çapraz başvuru fişlerine kaydetme
C - Kodlama
D - Fihristleme
E - Gruplama


41 Aşağıdakilerden hangisi klasik büro türlerinden birisi değildir?


A - Yerleşim biçimlerine göre organizasyonlar
B - Ait oldukları kurumlara göre organizasyonlar
C - Organizasyonların kuruluş amaçlarına göre organizasyonlar
D - Sanal organizasyonlar
E - Uzmanlık alanlarına göre organizasyonlar42 Aşağıdakilerden hangisi iletişim geliştirme yöntemleri arasında sayılamaz?

A - Eylemle açıklama
B - İş ortamının tehditkar olması
C - Mesajı alanın dünyasına duyarlılık
D - Yeterince tekrarlama
E - Mesajı gönderenin mesajı alanın tepkilerine dikkat etmesi43 Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi Kanunu'nda vergi muafiyetinin konusuna girebilir?

A) Adi komandit şirket
B) Dernek
C) Vakıf
D) Kooperatifler
E) Sendika


44 Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi Kanunu içerisinde düzenlenmiş olan bir istisna değildir?

A) İştirak hisseleri satış kazancı istisnası
B) Sergi ve panayır istisnası
C) Rüçhan hakkı kupon satış kazancı istisnası
D) İştirak kazançları istisnası
E) Risturn istisnası


45 Aşağıdakilerden hangisi Stephen Hymer'ın savlarından biri değildir?

A) Çatışmanın ortadan kaldırılması bir uluslararasılaşma sebebidir.
B) Çok uluslu şirketlerin varlık sebebi verimliliktir.
C) Mülkiyet üstünlüğü bir uluslararasılaşma sebebidir.
D) Ölçek ekonomisi bir mülkiyet üstünlüğü türüdür.
E) Doğrudan yabancı sermaye ile portföy yatırımları birbirinden farklıdır.


46 Aşağıdakilerden hangisi Stephen Hymer'ın savlarından biri değildir?

A) Çatışmanın ortadan kaldırılması bir uluslararasılaşma sebebi değildir.
B) Teknoloji bir mülkiyet üstünlüğü türüdür.
C) Doğrudan yabancı sermayenin arkasında yatan güdü örgütsel denetimdir.
D) Mülkiyet üstünlüğü yoksa uluslararasılaşma olamaz.
E) Uluslarasılaşma Çatışmayı Ortadan kaldırır.


47 Aşağıdakilerden hangisi Stephen Hymer'ın savlarından biri değildir?

A) Çok Uluslu Şirketler Çatışmayı Ortadan kaldıramaz
B) Doğrudan yabancı sermaye ile portföy yatırımları birbirinin aynısı güdülere sahip değildir.
C) Ölçek ekonomisi bir mülkiyet üstünlüğü türüdür.
D) Çatışmanın ortadan kaldırılması bir uluslararasılaşma sebebidir.
E) Mülkiyet üstünlüğü bir uluslararasılaşma sebebidir.


48 Aşağıdakilerden hangisi Stephen Hymer'ın savlarından biri değildir?

A) Doğrudan yabancı sermaye ile portföy yatırımları birbirinden farklıdır.
B) Ölçek ekonomisi bir mülkiyet üstünlüğü türüdür.
C) Çatışmanın ortadan kaldırılması bir uluslararasılaşma sebebidir.
D) Çok uluslu şirketlerin önceliği emek hareketleridir.
E) Marka bir mülkiyet üstünlüğü türüdür.


49 Bir işletmenin 400TL net satış yaptığı döneme ait dikey tablolar analizinde faaliyet kârı kaleminin yüzdesi % 25 olarak hesaplanmışsa bu işletmenin bir dönem boyunca gerçekleştirdiği her 100TL net satışın kaç TL'si kadar faaliyet kârı gerçekleşmiştir?

A) 100 TL
B) 225 TL
C) 25 TL
D) 375 TL
E) 125 TL


50 Bir işletmenin 20 000 TL net satış yaptığı döneme ait dikey tablolar analizinde; brüt satış kârı kaleminin yüzdesi % 20, faaliyet kârının yüzdesi de % 12 olarak hesaplanmışsa, bu işletmenin aynı dönemdeki faaliyet giderlerinin toplamı kaç TL'dir?

A) Bu bilgilerle, faaliyet giderlerinin toplamı hesaplanamaz.
B) 1 800 TL
C) 2 600 TL
D) 1 400 TL
E) 1 600 TL


51 Aşağıdakilerden hangisi mali analiz tekniklerinden biri değildir?

A) Dikey Yüzdeler Tekniği
B) Sektörel Analiz Tekniği
C) Oran Analizi Tekniği
D) Karşılaştırmalı (Mukayeseli) Tablolar Analizi Tekniği
E) Eğilim (Trend) Yüzdeleri Tekniği


52 Eğilim (trend) yüzdeleri tekniği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Eğilim yüzdeleri tekniği bir kısa vadeli analiz tekniğidir. Eğilim yüzdeleri tekniği dinamik analize elverişlidir. Eğilim yüzdeleri tekniğinde baz (temel) yıldaki tüm hesapların yüzdesinin 100 olarak kabul edilir. Eğilim yüzdeleri tekniği uygulanmaksızın bir işletmenin likiditesi hakkında bir yorum yapılamaz.

A) II. ve III
B) II. ve III
C) I. ve III
D) I. ve IV
E) III. ve IV


53 Aşağıdakilerden hangisi para çarpanının azalmasına neden olur?

A) Belirsizliklerin azalması
B) Banka dışı kesim nakit / mevduat oranının düşmesi
C) Serbest rezervlerdeki artış
D) Piyasa faiz oranının düşmesi
E) Reeskont faiz oranının düşmesi


54 Seçilmiş belli sayıda mal ve hizmetin farklı dönemlerdeki ağırlıklı ortalama fiyatının, baz olarak alınan belli bir dönemin fiyatına oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tüketici fiyat endeksi
B) Üretici fiyat endeksi
C) GSYİH deflatörü
D) Fiyat endeksi
E) Enflasyon oranı


55 Aşağıdakilerden hangisi sıkı para politikası izlendiğine işaret eder?

A) Faiz oranlarının düşmesi
B) Rezerv para miktarındaki çok fazla artış
C) Emisyon hacminin artması
D) Rezerv para miktarının çok fazla azalması
E) Rezerv para miktarını çok az artması

56 Dahilde İşleme Rejiminde aşağıdaki istisnalardan hangisi yoktur?

A) Anti Damping vergilerinden istisna
B) Kotalardan istisna
C) KKDF'den istisna
D) Teminatlardan istisna
E) Gümrük vergilerinden istisna57 İhracatçı Kimdir?

A) İhracatçı Birliklerine üye gerçek kişiler
B) Vergi Numarası olan gerçek veya tüzel kişiler
C) İhracatçı Birliklerine üye ve Vergi Numarası olan gerçek ve tüzel kişiler
D) Vergi Numarası olan tüzel kişiler
E) İhracatçı Birliklerine üye ve Vergi Numarası olan sermaye şirketleri58 Dahilde İşleme İzin Belgesi'nde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Eşyanın gümrük vergisi oranları
B) Belge tarihi
C) İhraç ve ithal eşyanın miktar ve değeri
D) Döviz kullanım oranı
E) Firma ad59 Aşağıdaki işlemlerden hangisinde satıcı daha güçlüdür?

A - C&F
B - FOB
C - CIF
D - DDP
E - EX Works60 Aşağıdaki işlemlerden hangisinde alıcı daha güçlüdür?

A) C&F
B) FOB
C) CFR
D) DDP
E) CIF61 İyi bir dosyalama sistemi için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A) Sistem , bilgilerin veya dosyaların kolaylıkla dolaşmasına ve izlenmesine imkan vermelidir.
B) DOSYALAMA; örgütsel faaliyetlerin yürütülmesi sırasında giden yazıların asıllarını, gelen yazıların ikinci suretlerini bir düzen içinde saklama işlemidir.
C) Herkes tarafından kolaylıkla anlaşılabilir ve kullanılabilir olmalıdır.
D) Ana ve alt gruplar birbirleriyle tutarlı olmalıdır.
E) En az emek, en az maliyet ve en az yer -yani alan, hacim- gerektirmelidir.


62 Dosya tasnif sistemi belirlenirken hangisi göz önünde bulundurulur?

A) Belge ve dosya adedi
B) Dosyaların gizlilik dereceleri
C) Alan ve yerleşme durumu
D) Büronun büyüklük derecesi
E) Hepsi

63 Aşağıdakilerden hangisi geleneksel örgüt yapılarının özelliklerinden birisi değildir?

A) Karmaşıklık
B) Katılık
C) Hiyerarşi
D) Formellik
E) Merkezkaç yönetim

64 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Geçici dosyalar, işlemi bitmiş evrakın son kontrolleri için bekletildiği dosyalardır.
B) ARŞİVLEME, gelecekte tekrar kullanılması düşünülen veya yasal olarak süresi doluncaya dek saklanması zorunlu belgelerin korunması ve bu süre içinde kendilerinden yararlanma olanağı sağlayan çalışmalara denir.
C) Konu esasına göre dosya tasnifinde, büronun ilişkide olduğu kişi veya kurumların bulunduğu coğrafi yerler dikkate alınarak tasnif işlemi yapılır.
D) Dosyalama süreci, belgelerin dosyalanabilir olduğunun kontrol edilmesiyle başlayıp, işlemden kaldırılmasına kadar geçen süredeki aşamaları içerir.
E) Dosyalama sürecinde takip edilmesi gereken ilk aşama, dosya içinde hangi evrakın olduğunu gösteren bir fihristleme sisteminin oluşturulmasıdır.


65 Çağdaş büro modelleri arasında sayılan yaratıcı bürolar için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Çalışanlar kendi evlerini işyeri olarak kullanmaktadırlar.
B) Bilgi ve iletişim teknolojileriyle desteklenen ve belli bir fiziksel mekana bağımlı olmayı gerektirmeyen ofis anlamına gelmektedir.
C) Model, çalışanların sosyalleşmelerini ve iş hayatına entegre olmalarını zorlaştırmaktadır.
D) İlk akla gelen örneği, gezici bürolardır.
E) Anahtar kavram yeni mekan konseptidir: Ofis ortamının daha özgür hale getirilmesi, mekan analizleri ve yerleştirme ile ilgili eski kuralları bir kenara bırakılması, hiyerarşik olmak yerine daha esnek ve alışılmadık tasarımlara odaklanılmasıdır.

66 Bir işletmenin hesaplarında ortaya çıkan genel eğilimleri saptayarak gerekli müdahaleleri yapmak amacıyla uygulanan analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir ?

A ) Trend Yüzdeleri Tekniği
B ) Sektörel Analiz Tekniği
C ) Oran Analizi Tekniği
D ) Karşılaştırmalı (Mukayeseli) Tablolar Analizi Tekniği
E ) Dikey Yüzdeler Tekniği67 Aşağıdakilerden hangisi para çarpanının artmasına neden olur?

A) Belirsizliklerdeki artış
B) Serbest rezervlerdeki artış
C) Reeskont faiz oranıdaki artış
D) Piyasa faiz oranındaki artış
E) Banka dışı kesim nakit / mevduat oranının artması


68 Bir işletmenin 1 200 TL net satış yaptığı döneme ait dikey tablolar analizinde; dönem net kârı kaleminin yüzdesi % 10 olarak hesaplanmışsa, bu işletmenin dönem net kârı kaç TL'dir?

A) 9 60 TL
B) 240 TL
C) 120 TL
D) 360 TL
E) 1 080 TL


69 Yalnızca dönen varlıklar ile duran varlıklara ait analiz verileri karşılaştırılarak bir değerlendirme yapılıyorsa, aşağıdakilerden hangisi amaçlanıyordur?

A) Kârlılık durumu analizi
B) Kapasite kullanım oranlarının analizi
C) İşletme sermayesi gereksiniminin analizi
D) İşletmenin ticaret işletmesi mi üretim işletmesi mi olduğunun değerlendirilmesi
E) Finansal durum analizinin yapılması


70 Karşılaştırmalı (Mukayeseli) tablolar tekniğine aynı zamanda aşağıdakilerden hangisi de denilmektedir?

A) Çoklu analiz
B) Statik analiz
C) Yatay analiz
D) Kesit analiz
E) Dikey analiz


71 Aşağıdakilerden hangisi en kapsamlı fiyat endeksidir?


A) Tüketici fiyat endeksi
B) Ücretliler geçinme endeksi
C) Üretici fiyat endeksi
D) Toptan eşya fiyat endeksi
E) GSYİH deflatörü


72 Aşağıdakilerden hangisi sıkı para politikası izlendiğine işaret eder?

A) Emisyon hacminin artması
B) Rezerv para miktarını çok az artması
C) Faiz oranlarının düşmesi
D) Rezerv para miktarının çok fazla azalması
E) Rezerv para miktarındaki çok fazla artış


73 Seçilmiş belli sayıda mal ve hizmetin farklı dönemlerdeki ağırlıklı ortalama fiyatının, baz olarak alınan belli bir dönemin fiyatına oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tüketici fiyat endeksi
B) Fiyat endeksi
C) Enflasyon oranı
D) Üretici fiyat endeksi
E) GSYİH deflatörü


74 Açık piyasa işlemleri/merkez bankası parası rasyosu için aşağıdakilerden hangisi geçerli değildir?


A) Para talebi arttığı zaman düşer
B) Belirsizlikler arttığı zaman artar
C) Likidite fazlası oluştuğu zaman düşer
D) Faiz oranları arttığı zaman düşer
E) Beklenen enflasyon arttığı zaman artar


75 Aşağıdaki işlemlerden hangisinde alıcı daha güçlüdür?


A) CFR
B) C&F
C) FOB
D) CIF
E) DDP
76 İhracat Bedelleri Yurda ne kadar zamanda getirilmelidir?

A) 120 gün
B) Zaman sınırı yoktur.
C) 60 gün
D) 45 gün
E) 180 gün


77 Aşağıdakilerden hangisi ihracatta kullanılan belgelerden biri değildir?


A) Bitki Sağlık Sertifikası
B) Ürün Fotoğrafı
C) Gümrük Beyannamesi
D) Analiz Raporu
E) Fatura


78 Aşağıdakilerden hangisi devlet yardımlarından herhangi birine konu edilemez?


A) Kira bedelleri
B) Ödenmesi zorunlu olan cezalar
C) Tanıtım giderleri
D) Konaklama giderleri
E) Ödenmesi zorunlu olan harç ve ücretler


79 Dahilde İşeme Rejiminde hangi kuruluşun görevi yoktur?

A) Türkiye Şeker Kurumu
B) Milli Eğitim Bakanlığı
C) İhracatçı Birlikleri
D) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
E) Ekonomi Bakanlığı


80 Çalışanın değerlendirme sonucu performansı yetersiz görülmüş ise aşağıda belirtilen atılacak adımlardan hangisi ilk adımdır?


A) Elemanı eğiterek yardımcı olmak
B) Durumu görmezden gelme
C) İşten çıkarma
D) Yazılı uyarı
E) Sözlü uyarı

81 Çapraz başvuru fişleri nerede / ne için kullanılır?


A) Dosya içinde hangi evrakın olduğunu göstermek için
B) Evrakın tür ve tarih sırasına göre yerleştirilmesi için
C) Evrakın aslının bulunduğu dosyaların yanında evrakla ilgili olan, ancak başka dosyalara girmesi gereken belgeler için
D) Evrakı kodlarına göre alfabetik sıraya koymak, kodlara ya da numaraya göre gruplamak için
E) Fihristleme sırasında evrakın konusuna göre konuyu yansıtan birkaç harf belirlemek için


82 Değişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?


A) Değişim çoğunlukla işe yaramayacağına dair sebepler ileri sürülerek direnmelerle karşılanır.
B) Çoğu zaman değişim; kontrolü kaybetmek, belirsizlik hissetmek, sürprizlerle karşılaşmak, daha fazla iş yüklenmek gibi beli başlı korkulara neden olur.
C) Büro yöneticileri değişime önder olmak ve değişimle başa çıkmalarında yardımcı olmak için çalışanlarına yol göstermek zorundadırlar.
D) Tüm cevap seçenekleri de söylenebilir.
E) Değişime konu olan veya değişimden etkilenecek kişilerin değişimin planlanması ve uygulanması aşamalarına katılmaları direnci azaltabilir.


83 Dosyalar, kullanım biçimleri, yerleri ve amaçları bakımından çeşitli gruplara ayrılırlar.İşlem yapılmak üzere gelen evrakın konulduğu dosyalar hangisidir?


A) Bölümlenen dosyalar
B) Daimi dosyalar
C) Bekleme dosyalar
D) Geçici dosyalar
E) Karma dosyalar


84 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A) Yerleşim biçimlerine göre bürolar ise, açık ve özel bürolar olmak üzere iki kısma ayrılır.
B) Performans değerlemenin ana işlevlerinden birisi, her çalışana kendi performanslarıyla ilgili olarak yeterli geribeslemeler yapmaktır.
C) Özel örgütlerdeki bürolarda hizmetin muhatabı müşterilerken, kamu kurumlarında görülen hizmetin muhatabı vatandaşlardır.
D) Etkin dinlemek duyduklarımızdan doğru anlamlar çıkarabilmemiz demektir.
E) Bürolarda belge niteliğinde olan her şey kullanıldıktan sonra atılır.85 Aşağıdakilerden hangisi klasik büro türlerinden birisi değildir?


A) Yerleşim biçimlerine göre organizasyonlar
B) Ait oldukları kurumlara göre organizasyonlar
C) Organizasyonların kuruluş amaçlarına göre organizasyonlar
D) Uzmanlık alanlarına göre organizasyonlar
E) Sanal organizasyonlar86 Belgelerin dosyalanabilir olduğunun kontrol edilmesiyle başlayıp, işlemden kaldırılmasına kadar geçen süredeki aşamaları içeren sürece ne ad verilir?


A) Dosyalama
B) Gruplama
C) Kodlama
D) Fihristleme
E) Çapraz başvuru fişlerine kaydetmeBir Kısmının Cevapları

SPOILER : Cevap

Hangisi büroların işlevleri arasında sayılmaz?
A) Örgütün geleceğine ilişkin stratejik planlar ve politikalar belirlenmesi

Değişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
A) Tüm cevap seçenekleri de söylenebilir.

Hangi Şirketler Dış Ticaret Sermaye Şirketi olarak ilan edilebilmektedir?
A) Asgari 2 Milyon YTL Ödenmiş Sermayesi ve 100 Milyon ABD $ İhracatı olan şirketler.

İyi bir dosyalama sistemi için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
A) DOSYALAMA; örgütsel faaliyetlerin yürütülmesi sırasında giden yazıların asıllarını, gelen yazıların ikinci suretlerini bir düzen içinde saklama işlemidir

Aşağıdaki işlemlerden hangisinde satıcı daha güçlüdür?
A)+ EX Works

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Konu esasına göre dosya


Çağdaş büro modelleri arasında sayılan yaratıcı bürolar için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Anahtar kavram yeni mekan konseptidir: Ofis ortamının daha özgür hale getirilmesi, mekan analizleri ve yerleştirme ile ilgili eski kuralları bir kenara bırakılması, hiyerarşik olmak yerine daha esnek ve alışılmadık tasarımlara odaklanılmasıdır.


Belgelerin dosyalanabilir olduğunun kontrol edilmesiyle başlayıp, işlemden kaldırılmasına kadar geçen süredeki aşamaları içeren sürece ne ad verilir?
A) Dosyalama


Sisteme giren bilginin anlamlı sonuçlara dönüşümünü sağlayarak, özetleme, çoğaltma, gruplama, sıralama, hesaplama, karşılaştırma gibi işlemleri içeren büro işlevi hangisidir?
+ Bilginin işlevsel hale getirilmesi

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
+ Konu esasına göre dosya tasnifinde, büronun ilişkide olduğu kişi veya kurumların bulunduğu coğrafi yerler dikkate alınarak tasnif işlemi yapılır.


Açık ve özel büro ayırımı büroların hangi tip sınıflandırması altında incelenir?
+ Yerleşim biçimlerine gore

Çapraz başvuru fişleri nerede / ne için kullanılır?
A) Evrakın aslının bulunduğu dosyaların yanında evrakla ilgili olan, ancak başka dosyalara girmesi gereken belgeler için


Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
+Bürolarda belge niteliğinde olan her şey kullanıldıktan sonra atılır.


Dosya tasnif sistemi belirlenirken hangisi göz önünde bulundurulur?
A) Hepsi

Dosyalar, kullanım biçimleri, yerleri ve amaçları bakımından çeşitli gruplara ayrılırlar.İşlem yapılmak üzere gelen evrakın konulduğu dosyalar hangisidir?
+Bekleme dosyalar

Aşağıdakilerden hangisi klasik büro türlerinden birisi değildir?
C) Sanal organizasyonlar

İhracat Nedir?
+ Bir malın, yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına çıkarılmasını


Dahilde İşleme Rejiminde aşağıdaki istisnalardan hangisi yoktur
+ Anti Damping vergilerinden istisna

Dahilde İşleme İzin Belgesinde en fazla ne kadar süre kaydırımı yapılabilir?
+3 ay

Hangi ifade yanlıştır?
Sanal bürolar, klasik büro türlerindendir.

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel örgüt yapılarının özelliklerinden birisi değildir?
+Katılık

Belgelerin dosyalanabilir olduğunun kontrol edilmesiyle başlayıp, işlemden kaldırılmasına kadar geçen süredeki aşamaları içeren sürece ne ad verilir?
+Dosyalama

Aşağıdakilerden hangisi adhokratik yapıların özelliklerindendir?
+Merkezkaç yönetim

Para talebi aynı kalırken zorunlu rezerv oranının artırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
+Rezerv para azalır, fiyatlar genel düzeyi artar

Üretici fiyat endeksinde en fazla ağırlığı olan sektör aşağıdakilerden hangisidir?
+Elektrik, doğalgaz ve su

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
+Enflasyon ortamında belirsizlikler azalır

Aşağıdakilerden hangisi ".....kullanım" esasına göre rezerv para tanımı içinde yer almaz?
+Dış varlıklar

Merkez bankası döviz kurunu dengelemek için piyasadan dövizsatın almıştır ancak rezerv paranın artmasını istememektedir bunun için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
+Merkez bankası bilançosunun yükümlülükler kısmında API kaleminin artması veya kamu mevduatında artış olması gerekir

Aşağıdakilerden hangisi para çarpanının azalmasına neden olur?
+Banka dışı kesim nakit / mevduat oranının düşmesi

Dahilde İşleme Rejiminde aşağıdaki istisnalardan hangisi yoktur?
+Anti Damping vergilerinden istisna

Aşağıdakilerden hangisi devlet yardımlarından herhangi birine konu edilemez?
+Ödenmesi zorunlu olan cezalar

Aşağıdaki işlemlerden hangisinde alıcı daha güçlüdür?
+CFR

Aşağıdakilerden hangisi ihracatta kullanılan belgelerden biri değildir?
+Ürün Fotoğrafı

Aşağıdaki işlemlerden hangisinde satıcı daha güçlüdür?
+EX Works

Bir dönem veya tarihe ait bilgileri içeren finansal tabloların grup toplamlarına veya genel toplamlara göre oransal ilişkilerini ortaya koyan dikey yüzdeler analizi tekniğini aynı zamanda bir ".....?" dir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Dinamik analiz


Aşağıdakilerden hangi DİİB müracaatlarını değerlendirme kriterlerinden biri değildir?
+Firmaların performansları

İthal edilmiş malların ihracatında aşağıdakilerden hangisi bir kısıtlama gerekçesi değildir?
+Türk Ticaret Kanunu

Bay A'nın şahsına ait bir gayrimenkulü bir bedel karşılığında konut olarak kiralaması sonucunda aşağıda yer alan vergilerden hangisi/hangileri doğabilecektir?
+Sadece gelir vergisi

Aşağıdakilerden hangisi üretim bütçesinden etkilenerek düzenlenen bir bütçe değildir?

C) Satış bütçesi

Bay A'nın şahsına ait bir gayrimenkulü bir bedel karşılığında konut olarak kiralaması sonucunda aşağıda yer alan vergilerden hangisi/hangileri doğabilecektir?

E) Sadece gelir vergisi


hangisi adhokratik yapıların özelliklerindendir

A) Karmaşıklık


Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecek bir gider unsuru değildir?

D) Para cezaları

10 Vergi Usul Kanunu uygulamasında ticari kazançlarda kazanç tespit yöntemi olan işletme hesabı esasında aşağıdaki unsurlardan hangisi kullanılmamaktadır?

C) Özsermaye

Ticari sermayeye dahil olmayan binek otomobil hangi değerleme esası kullanılarak değerlenir

B) Emsal bedel

Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi Kanunu içerisinde düzenlenmiş olan bir istisna değildir?
A) Sergi ve panayır istisnası

Aşağıdakilerden hangisi 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre kurumlar vergisi muafiyetine tabi değildir

E) Darphane ve damga matbaası genel müdürlüğü


Aşağıdakilerden hangisi kurumlarda tam mükellefiyetle ilgili olarak doğru bir açıklama değildir

A) Kanuni merkezi Türkiye dışında iş merkezi ise Türkiye'de olması yeterlidir


Eğilim (TrenD - yüzdeleri tekniği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Eğilim yüzdeleri tekniğini kullanarak analiz yapabilmek için bir yılın veya tarihin baz (temel) olarak belirlenmesi gerekir.


Bir işletmenin alınan sipariş avansları ile verilen sipariş avanslarının analiz edilmiş bilgileri karşılaştırılarak bir değerlendirme yapılıyorsa, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanıyordur?

B) İşletmenin tedarikçilerine ve müşterilerine karşı pazarlık gücünün değerlendirilmesi

Bir işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya, değerden düşmeye konu olan varlıkların değerinin yok edilmesi" tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklama

B) Amortisman

Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın tespiti sırasında kazançtan indirilecek bir gider değildir?

A) Vergi Cezaları

Aşağıda yer alan formül ne amaçla kullanılmaktadır?

A) Karşılaştırmalı tablolar analizinde artış veya azalış yüzdelerini hesaplamak için


285 Bir işletmenin hesaplarında ortaya çıkan genel eğilimleri saptayarak gerekli müdahaleleri yapmak amacıyla uygulanan analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir ?

C ) Oran Analizi Tekniği


Diğer Cevaplar
SPOILER : Cevap 2

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


xxBürolarda belge niteliğinde olan her şey kullanıldıktan sonra atılır.

Değişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?


Değişime konu olan veya değişimden etkilenecek kişilerin değişimin planlanması ve uygulanması aşamalarına katılmaları direnci azaltabilir.

xxTüm cevap seçenekleri de söylenebilir.

Çoğu zaman değişim; kontrolü kaybetmek, belirsizlik hissetmek, sürprizlerle karşılaşmak, daha fazla iş yüklenmek gibi beli başlı korkulara neden olur.

Büro yöneticileri değişime önder olmak ve değişimle başa çıkmalarında yardımcı olmak için çalışanlarına yol göstermek zorundadırlar.

Değişim çoğunlukla işe yaramayacağına dair sebepler ileri sürülerek direnmelerle karşılanır.


Sisteme giren bilginin anlamlı sonuçlara dönüşümünü sağlayarak, özetleme, çoğaltma, gruplama, sıralama, hesaplama, karşılaştırma gibi işlemleri içeren büro işlevi hangisidir?


xxBilginin işlevsel hale getirilmesi


Aşağıdakilerden hangisi iletişim geliştirme yöntemleri arasında sayılamaz?


Mesajı alanın dünyasına duyarlılık
Eylemle açıklama
xxİş ortamının tehditkar olması
Mesajı gönderenin mesajı alanın tepkilerine dikkat etmesi
Yeterince tekrarlama


Dosyalar, kullanım biçimleri, yerleri ve amaçları bakımından çeşitli gruplara ayrılırlar.İşlem yapılmak üzere gelen evrakın konulduğu dosyalar hangisidir?


Karma dosyalar

Bölümlenen dosyalar

xxBekleme dosyalar

Üzerinde yapılması gereken tüm işlemlerin tamamlandığı evrakın konulacağı dosyalar hangi grupta ele alınır?


xxDaimi dosyalar


Belgelerin dosyalanabilir olduğunun kontrol edilmesiyle başlayıp, işlemden kaldırılmasına kadar geçen süredeki aşamaları içeren sürece ne ad verilir?


Çapraz başvuru fişlerine kaydetme

xxDosyalama


Aşağıdakilerden hangisi Dahilde İşleme Rejimi kapsamında sağlanan imkânlardan değildir?


xxBanka muamele komisyonlarından istisna


Dahilde İşleme İzin Belgesine süre kaydırımı dışında ne kadar ek süre veirlebilir?


Belge ihracat taahhüdünün en az %25'sini gerçekleştiren firmalara belge orijinal süresinin 1/2'si olmak üzere en fazla 6 ay ek süre

xxBelge ihracat taahhüdünün en az %50'sini gerçekleştiren firmalara belge orijinal süresinin 1/2'si olmak üzere en fazla 6 ay ek süre

İhracat Bedelleri Yurda ne kadar zamanda getirilmelidir?


45 gün

180 gün

xxZaman sınırı yoktur.

60 gün

120 gün


Dahilde İşeme Rejiminde hangi kuruluşun görevi yoktur?


Ekonomi Bakanlığı

xxMilli Eğitim Bakanlığı

Türkiye Şeker Kurumu

İhracatçı Birlikleri

Gümrük ve Ticaret BakanlığıDahilde İşleme Rejiminde aşağıdaki istisnalardan hangisi yoktur?


KKDF'den istisna

xxAnti Damping vergilerinden istisna

Gümrük vergilerinden istisna

Kotalardan istisna

Teminatlardan istisnaDahilde İşleme İzin Belgesinde en fazla ne kadar süre kaydırımı yapılabilir?


xxİthalatın ilk yapıldığı tarihe kadar olmak üzere azami 3 ay


Aşağıdakilerden hangisi ihracatta kullanılan belgelerden biri değildir?


xxÜrün Fotoğrafı


Aşağıdakilerden hangisi sıkı para politikası izlendiğine işaret eder?

xxRezerv para miktarının çok fazla azalması


Aşağıdakilerden hangisi para çarpanının artmasına neden olur?xxPiyasa faiz oranındaki artış


Para talebi aynı kalırken zorunlu rezerv oranının artırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?


Rezerv para azalır, fiyatlar genel düzeyi artar

Rezerv para artar, fiyatlar genel düzeyi düşer

xxRezerv para artar, fiyatlar genel düzeyi değişmez

Rezerv para azalır, fiyatlar genel düzeyi düşer

Rezerv para değişmez, diyatlar genel düzeyi düşer


Üretici fiyat endeksinde en fazla ağırlığı olan sektör aşağıdakilerden hangisidir?
xxİmalat sanayi

Tüketici fiyat endeksi içinde en fazla ağırlığı olan grup aşağıdakilerden hangisidir?
xxGıda ve alkolsüz içecekler


Üretici fiyat endeksi aşağıdakilerden hangisini kapsar?

xxFabrika çıkış fiyatını


Aşağıdakilerden hangisi para çarpanının azalmasına neden olur?


xxSerbest rezervlerdeki artış


Eğilim (Trend) yüzdeleri tekniği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


xxEğilim yüzdeleri tekniği, işletmenin önceki yılına ve cari yılına ait finansal verilerin karşılaştırılması amacıyla uygulanır.

Bir işletmenin 400TL net satış yaptığı döneme ait dikey tablolar analizinde faaliyet kârı kaleminin yüzdesi % 25 olarak hesaplanmışsa bu işletmenin bir dönem boyunca gerçekleştirdiği her 100TL net satışın kaç TL'si kadar faaliyet kârı gerçekleşmiştir?
xx25 TL
Bir işletmenin 30 000 TL net satış yaptığı döneme ait dikey tablolar analizinde; olağan kâr kaleminin yüzdesi % 23, dönem kârının yüzdesi de % 27 olarak hesaplanmışsa, bu işletmenin aynı dönemdeki olağan dışı faaliyetlerinin kârlılık üzerindeki etkisi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
xxİlgili dönemde; olağan dışı gelir ve kârlar toplamı, olağandışı gider ve zararlar toplamından 1 200 TL daha fazladır
Bir dönem veya tarihe ait bilgileri içeren finansal tabloların grup toplamlarına veya genel toplamlara göre oransal ilişkilerini ortaya koyan dikey yüzdeler analizi tekniğini aynı zamanda bir ".....…" dir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
xxDinamik analiz
Bir işletmenin 1 200 TL net satış yaptığı döneme ait dikey tablolar analizinde; dönem net kârı kaleminin yüzdesi % 10 olarak hesaplanmışsa, bu işletmenin dönem net kârı kaç TL'dir?
xx120 TL
Aşağıdakilerden hangisi mali analiz tekniklerinden biri değildir?

xxSektörel Analiz TekniğiAşağıdakilerden hangisi Stephen Hymer'ın savlarından biri değildir?


Mülkiyet üstünlüğü yoksa uluslararasılaşma olamaz.

Doğrudan yabancı sermayenin arkasında yatan güdü örgütsel denetimdir.

xxÇatışmanın ortadan kaldırılması bir uluslararasılaşma sebebi değildir.

Teknoloji bir mülkiyet üstünlüğü türüdür.

Uluslarasılaşma Çatışmayı Ortadan kaldırır.

Aşağıdakilerden hangisi Stephen Hymer'ın savlarından biri değildir?


Mülkiyet üstünlüğü bir uluslararasılaşma sebebidir.

Çok Uluslu Şirketler Çatışmayı Ortadan kaldıramaz

Doğrudan yabancı sermaye ile portföy yatırımları birbirinin aynısı güdülere sahip değildir.

Çatışmanın ortadan kaldırılması bir uluslararasılaşma sebebidir.

xxÖlçek ekonomisi bir mülkiyet üstünlüğü türüdür.

Aşağıdakilerden hangisi Stephen Hymer'ın savlarından biri değildir?


Doğrudan yabancı sermaye ile portföy yatırımları birbirinden farklıdır.

Çok uluslu şirketlerin varlık sebebi verimliliktir.

Mülkiyet üstünlüğü bir uluslararasılaşma sebebidir.

Çatışmanın ortadan kaldırılması bir uluslararasılaşma sebebidir.

xxÖlçek ekonomisi bir mülkiyet üstünlüğü türüdür.

Vergi kanunlarının uygulamasında kullanılacak olan kar tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


Ticari kar

Brüt kar

Şirket karı

xxMali kar

Gelir tablosu karı

Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecek bir gider unsuru değildir?


xxPara cezaları

İşle ilgili olarak ilama bağlı ödenen zarar, ziyanlar ve tazminatlar

İşletme ile ilgili belediye vergileri, harçlar

Kanuni hükümlere göre ayrılan amortismanlar

Sendikalara ödenen aidatlar


Aşağıdakilerden hangisi 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre kurumlar vergisi muafiyetine tabi değildir?


xxTüketim ve taşımacılık kooperatifleri

Sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler

Darphane ve damga matbaası genel müdürlüğü

Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları

Özelleştirme idaresi başkanlığı


2009 Yılına ilişkin olarak ortaya çıkan kurum zararı en son hangi yılın kurumlar vergisi beyannamesindeki kardan mahsup edilebilir?
xx2014
"Kurumlar vergisi, beyannamenin verildiği dönemin sonuna kadar ödenir" cümlesinde yer verilen sürenin niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
xxKanuni süreAşağıdakilerden hangisi kurumlarda tam mükellefiyetle ilgili olarak doğru bir açıklama değildir?

xxKanuni merkezi Türkiye dışında iş merkezi ise Türkiye'de olması yeterlidir
Ticari sermayeye dahil olmayan binek otomobil hangi değerleme esası kullanılarak değerlenir?


İtibari değer

Mukayyet değer

xxEmsal bedel

Borsa rayici

Maliyet bedeliBay A'nın şahsına ait bir gayrimenkulü bir bedel karşılığında konut olarak kiralaması sonucunda aşağıda yer alan vergilerden hangisi/hangileri doğabilecektir?


Gelir vergisi ile katma değer vergisi

Veraset ve intikal vergisi

Kurumlar vergisi

xxSadece gelir vergisi

Sadece katma değer vergisi

"Bir işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya, değerden düşmeye konu olan varlıkların değerinin yok edilmesi" tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?


xxAmortisman

Şüpheli alacak

Maliyet

Gider

Değerleme
Aşağıdakilerden hangisi değişken maliyetleri esas alarak fiyatlandırma yapan bir işletmenin kesinlikle maliyete ekleyemeyeceği bir gider türüdür?


Endirekt malzeme gideri

Elektrik gideri

xxAmortisman gideri

Direkt ilk madde ve malzeme gideri

Direkt işçilik gideri
Dönem başı mamul stoku: 1000 adet
Dönem sonu mamul stoku: 500 adet
Beklenen satış miktarı: 5000 adet ise; işletmenin üretim bütçesinde yer alan üretim miktarı kaç adettir?
xx4500
Aşağıdakilerden hangisi üretim bütçesinden etkilenerek düzenlenen bir bütçe değildir?


Direkt hammadde ve malzeme kullanım bütçesi

Direkt hammadde ve malzeme satın alma bütçesi

Genel üretim giderleri bütçesi

xxSatış bütçesi

Direkt işçilik giderleri bütçesi


Aşağıdakilerden hangisi ".....istisnalarla yönetim" ilkesinin gereğidir?


Olumsuz bütçe sapmaları analiz edilirken, olumlu sapmalar analiz edilmez.

Her türlü olumlu bütçe sapması analiz edilir.

Tolerans aralığı dışında kalan bütçe sapmaları analiz edilir.

xxOlumlu ve/veya olumsuz sapmalar analiz edilmez.

Her türlü olumsuz bütçe sapması analiz edilir.

İşletmede ilgili üretim döneminde oluşan ve birim başına düşen bazı maliyet bilgileri şöyledir:
Direkt ilk madde ve malzeme giderleri: 5 TL/birim
Direkt İşçilik Giderleri: 1 TL/birim
Değişken Genel Üretim Giderleri: 2 TL/birim
Sabit Genel Üretim Giderleri: 2 TL/birim
Mamulün birim satış fiyatı en düşük kaç TL olmalıdır?

5 TL

Bir işletmenin 1 200 TL net satış yaptığı döneme ait dikey tablolar analizinde; dönem net kârı kaleminin yüzdesi % 10 olarak hesaplanmışsa, bu işletmenin dönem net kârı kaç TL'dir?A) 120 TL

Dönen varlıklar ile kısa vadeli yabancı kaynaklara ait analiz verileri karşılaştırılarak bir değerlendirme yapılıyorsa, aşağıdakilerden hangisi amaçlanıyordur?

E) Likidite analizi

Bir işletmenin alınan sipariş avansları ile verilen sipariş avanslarının analiz edilmiş bilgileri karşılaştırılarak bir değerlendirme yapılıyorsa, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanıyordur?

D) İşletmenin tedarikçilerine ve müşterilerine karşı pazarlık gücünün değerlendirilmesi

Bir işletmenin 500TL net satış yaptığı döneme ait dikey tablolar analizinde; faaliyet kârı kaleminin yüzdesi % 30 olarak hesaplanmışsa, bu işletmenin faaliyet kârı kaç TL'dir?

D) 150 TL

Aşağıdakilerden hangisi mali analiz tekniklerinden biri değildir?A) Sektörel Analiz Tekniği

Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın tespiti sırasında kazançtan indirilecek bir gider değildir?A) Vergi cezaları
Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefidir?
A) iş ortakları


"Bir işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya, değerden düşmeye konu olan varlıkların değerinin yok edilmesi" tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

A) Amortisman

Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi Kanunu'nda vergi muafiyetinin konusuna girebilir?
C) Kooperatifler

1-Merkez bankasının piyasadann döviz satın alması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
CEVAP


A) Merkez bankasının yerli para yükümlülükleri azalır

B) Merkez bankasının döviz varlıkları artar

C) Rezerv para miktarı artar

D) Rezerv para miktarı değişmez

E) Merkez bankasının piyasaya verdiği yerli para miktarı artar

SIRASI: 2/25
Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefidir?
CEVAP: A


A) İş ortaklıkları

B) Adi şirket

C) Adi komandit şirket gerçek kişi ortakları

D) Gerçek kişiler

E) Kolektif şirket gerçek kişi ortakları

Kaynak esasına göre rezerv para aşağıdakilerden hangisine eşittir?
CEVAP: D


A) Dolaşımdaki para

B) Dolaşımdaki para artı bankaların merkez bankasındaki mevduatı

C) Dolaşımdaki para artı bankaların merkez bankasındaki döviz mevduatı

D) Net iç varlıklar artı net dış varlıklar

E) Toplam iç varlıklar artı toplam dış varlıklar


SORU SIRASI: 4/25
Z Üretim İşletmesi'nin Nisan ayında üretilen 1.500 adet B mamulüne ilişkin standart ve fiili verileri aşağıda verilmiştir:

Standart Fiili
Birim Direkt İlk Madde ve Malzeme Fiyatı 200 TL. 210 TL.
Birim Direkt İlk Madde ve Malzeme Miktarı 8 kg 10 kg
Bu bilgilere göre, direkt ilk madde ve malzeme fiyat farkı aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: D

A) 100.000 TL Olumsuz

B) 145.000 TL Olumlu

C) 145.000 TL Olumsuz

D) 150.000 TL Olumlu

E) 150.000 TL Olumsuz

5-A Anonim Şirketi 01.01-31.12.2011 hesap dönemine ilişkin olarak kurumlar vergisi beyannamesini hangi tarihe kadar verebilecektir?
CEVAP: C


A) 2011 Takvim yılında kurum tarafından istenilen zamanda

B) Nisan 2011 dönemi içerisinde

C) Nisan 2012 döneminin 25. günü akşamına kadar

D) Ocak 2012 döneminin 15. günü akşamına kadar

E) Nisan 2012 dönemine kadar


6- Direkt işçilik giderleri farkına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
CEVAP: A


A) Fiili ücretle standart ücret arasındaki farkın çalışılan fiili süre ile çarpımı, ücret farkına eşittir.

B) Fiili süreyle standart süre arasındaki farkın fiili ücret ile çarpımı, süre farkına ilişkin toplam parasal tutara eşittir.

C) Standart sürenin fiili süreden az olması durumunda fark olumsuz, fazla olması durumunda fark olumludur.

D) Gerçekleşen üretim için fiili direkt işçilik süresiyle, standart direkt işçilik süresi arasındaki fark, süre farkıdır.

E) Direkt işçilik için ödenen fiili saat ücretinin, standart saat ücretinden küçük olması durumunda olumlu ücret farkı söz konusudur.

7-Kullanım esasına göre rezerv para aşağıdakilerden hangisine eşittir?
CEVAP: B


A) Emisyon artı bankaların merkez bankasındaki hesapları

B) Dolaşımdaki para artı bankaların merkez bankasındaki hesapları

C) Toplam iç varlıklar artı toplam dış varlıklar

D) İç varlıklar artı dış varlıklar

E) Net iç varlıklar artı net dış varlıklar
8-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
CEVAP: B


A) Çoklu yerel sanayilerde rekabet küreseldir.

B) Çok Uluslu şirketler küresel Ar-Ge harcamalarının 2/3'ünü gerçekleştirmektedir.

C) Küresel sanayilerde rekabet yereldir.

D) Vernon'ın kuramına göre firmalar ürünlerini ilk olarak uluslararası pazarlara sunmaktadırlar.

E) Çok Uluslu şirketler küresel Ar-Ge harcamalarının yarısını gerçekleştirmektedir.

SORU SIRASI: 9/25
Aşağıdakilerden hangisi rezerv paranın azalmasına neden olur?
CEVAP: A


A) Kamu mevduatındaki artış

B) Mevduat bankalarına açılan kredilerdeki artış

C) Kamu kesimine açılan kredilerdeki artış

D) Hazineye açılan kredilerdeki artış

E) Merkez bankasının piyasadan döviz almasıSORU SIRASI: 10/25
Aşağıdakilerden hangisi Çok Uluslu Şirketi belirleyen bir unsur değildir ?
CEVAP: D


A) Küresel değer zincirini denetleyebilme.

B) Küresel değer zincirini eşgüdümü.

C) Coğrafi esneklik

D) Şirketin uluslararası tanınırlığı.

E) Coğrafi farklılıklardan faydalanabilme kapasitesi.


SORU SIRASI: 11/25
Y İşletmesi'nin Aralık ayında üretilen 2.000 adet B mamulüne ilişkin standart ve fiili verileri aşağıda verilmiştir:

Standart Fiili
Birim Direkt İlk Madde ve Malzeme Fiyatı 300 TL. 320 TL.
Birim Direkt İlk Madde ve Malzeme Miktarı 10 kg 9 kg
Bu bilgilere göre, direkt ilk madde ve malzeme giderlerine ilişkin miktar farkı aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP


A) 300.000 TL Olumsuz

B) 600.000 TL Olumsuz

C) 640.000 TL Olumsuz

D) 600.000 TL Olumlu

E) 640.000 TL Olumlu


SORU SIRASI: 12/25
Bir kurumlar vergisi mükellefi faaliyeti süreci boyunca aşağıdaki beyannamelerden hangisini kullanmaz?
CEVAP: A


A) Gelir vergisi beyannamesi

B) ÖTV Beyannamesi

C) Katma değer vergisi beyannamesi

D) Muhtasar beyanname

E) Kurumlar vergisi beyannamesi

SORU SIRASI: 13/25
Aşağıda genel üretim giderleri farkları ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
CEVAP: A


A) Toplam genel üretim giderleri farkı, fiili genel üretim giderleri ile standart genel üretim giderleri arasındaki farktır.

B) Fiili genel üretim giderleriyle fiili çalışma hacmindeki bütçelenmiş genel üretim giderleri arasındaki fark bütçe farkıdır.

C) Fiili çalışma hacmindeki genel üretim giderleri bütçe tutarıyla, standart çalışma hacmindeki genel üretim giderleri bütçe tutarı arasındaki fark verim farkıdır.

D) Fiili üretim hacminin, genel üretim giderleri yükleme oranının hesaplanmasında kullanılan üretim hacminden farklı olması durumunda ortaya çıkan fark kapasite farkıdır.

E) Verim farkı, toplam genel üretim giderlerinin verimini ölçer.

SORU SIRASI: 14/25
Aşağıdakilerden hangisi Stephen Hymer'ın savlarından biri değildir?
CEVAP: D


A) Çok Uluslu Şirketler yatırım kararlarında yerleşim maliyetlerini ele almaktadır.

B) Mülkiyet üstünlüğü bir uluslararasılaşma sebebidir.

C) Doğrudan yabancı sermaye ile portföy yatırımları birbirinden farklıdır.

D) Ölçek ekonomisi bir mülkiyet üstünlüğü türüdür.

E) Çatışmanın ortadan kaldırılması bir uluslararasılaşma sebebidir.


SORU SIRASI: 15/25
Aşağıdakilerden hangisi para çarpanını artırır?
CEVAP: A


A) Belirsizliklerin azalması

B) Dolaşımdaki paradaki artış

C) Reeskont faiz oranındaki artış

D) Serbest rezervlerdeki artış

E) Piyasa faiz oranındaki düşme

SORU SIRASI: 16/25
Kurumlar vergisi mükellefleri, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % kaçı oranında hesaplanacak Ar-Ge indirimini beyan ettikleri kurum kazancından indirim konusu yapabilirler?
CEVAP : A


A) % 100

B) % 40

C) % 20

D) % 10

E) % 15

SORU SIRASI: 17/25
A Anonim Şirketi tarafından 2011 hesap dönemi içerisinde konut olarak kiraya verilen apartman dairesinden elde edilen gelir 30.000.-TL, normal ticari faaliyetten elde edilen kazanç tutarı ise 100.000.-TL'dır. Mükellef kurumun 2011 hesap dönemi için beyan edeceği kazanç ya da kazançlar açısından aşağıdaki hangi ifade doğrudur?
CEVAP: E


A) 130.000.-TL kurum kazancı

B) 100.000.-TL kurum kazancı, 30.000.-TL menkul sermaye iradı

C) 100.000.-TL kurum kazancı, 30.000.-TL diğer kazanç ve irat

D) 100.000.-TL kurum kazancı, 30.000.-TL zirai kazanç

E) 100.000.-TL kurum kazancı, 30.000.-TL gayrimenkul sermaye iradı

SORU SIRASI: 18/25
Y Üretim İşletmesi'nin Nisan ayında üretilen A ve B mamullerinin üretimine ilişkin standart ve fiili verileri aşağıda verilmiştir:

Standart Fiili
A B A B
Süre (saat/adet) 2 3 1.8 3.5
Üretim Miktarı (adet) 1.500 1.000
Saat Ücreti (TL/saat) 200 200
Bu bilgilere göre, B mamulünün direkt işçilik giderleri süre farkı aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: D


A) 500.000 TL Olumlu

B) 100.000 TL Olumlu

C) 200.000 TL Olumsuz

D) 100.000 TL Olumsuz

E) 500.000 TL Olumsuz


SORU SIRASI: 19/25
Eklektik paradigma ile ilgili olarak aşağıdaki şıkların hangisi yanlıştır?
CEVAP: C


A) ÇUŞ'lar uluslararası pazarlara açılırken işlem maliyetlerini dikkate almaktadır.

B) Mülkiyet üstünlükleri doğrudan yabancı sermaye akımlarını tetiklemektedir.

C) Söz konusu model Amerikan ÇUŞ'larının davranışlarını açıklamada başarılıdır.

D) ÇUŞ'lar uluslararası pazarlara açılırken tek bir değişkene bağlı olarak karar vermemektedirler

E) ÇUŞ'lar yatırım yaparken yerleşim maliyetlerini ele almaktadır.

SORU SIRASI: 20/25
R Üretim İşletmesi'nin standart saat ücreti 45 TL ve Ocak ayı fiili direkt işçilik giderleri 75.000 TL'dir. Harcanan fiili direkt işçilik süresi ise 1.500 saat olarak gerçekleşmiştir.
Bu bilgilere göre, işletmenin Ocak ayı direkt işçilik giderlerine ilişkin ücret farkı aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: B


A) 10.000 TL Olumsuz

B) 7.500 TL Olumsuz

C) 10.000 TL Olumlu

D) 7.500 TL Olumlu

E) 2.500 TL Olumlu


SORU SIRASI: 21/25
B Üretim İşletmesi'nde Kasım ayında üretilen ve toplam 50.000 TL olumsuz direkt işçilik farkı oluşan A mamulünün üretimine ilişkin standart ve fiili verileri aşağıda verilmiştir:
CEVAP: A

Standart Fiili
Süre (saat/birim) 6 5
Saat Ücreti (TL/saat) 100 ?
Üretim Miktarı 1.000
Bu bilgilere göre, işletmenin birim başına gerçekleşen fiili saat ücreti aşağıdakilerden hangisidir?


A) 140 TL.

B) 120 TL.

C) 130 TL.

D) 200 TL.

E) 100 TL.

SORU SIRASI: 22/25
Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi Kanunu içerisinde düzenlenmiş olan bir istisna
Değildir?
CEVAP: C


A) Risturn istisnası

B) İştirak hisseleri satış kazancı istisnası

C) Sergi ve panayır istisnası

D) İştirak kazançları istisnası

E) Portföy işletmeciliği kazanç istisnası


SORU SIRASI: 23/25
Aşağıda farklarla ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
CEVAP: C


A) Standart ücret fiili ücretten yüksek ise fark olumlu, düşük ise olumsuzdur.

B) Fiili fiyat standart fiyattan düşük ise fark olumlu, yüksek ise olumsuzdur.

C) Standart süre fiili süreden kısa ise fark olumlu, uzun ise olumsuzdur.

D) Standart fiyat fiili fiyattan yüksek ise fark olumlu, düşük ise olumsuzdur.

E) Fiili miktar standart miktardan fazla ise fark olumsuz, az ise olumludur.


SORU SIRASI: 24/25
(Tüketilen Fiili Miktar - Standart Miktar) x Standart Fiyat
Standart maliyet sistemini uygulayan bir işletmede hammadde ve malzemeye ilişkin farkların hesaplanmasında kullanılan yukarıdaki formül aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
CEVAP: D


A) Fiyat Farkı

B) Kapasite Farkı

C) Bütçe Farkı

D) Miktar Farkı

E) Verim Farkı


SORU SIRASI: 25/25
D Üretim İşletmesi'nin 1.000 adet A mamulü üretimine ilişkin standart ve fiili verileri aşağıda verilmiştir:

Standart Fiili
Birim Direkt İlk Madde ve Malzeme Fiyatı 100 TL. 120 TL.
Birim Direkt İlk Madde ve Malzeme Miktarı 5 kg 6 kg
Bu bilgilere göre, işletmenin direkt ilk madde ve malzeme giderlerine ilişkin toplam fark aşağıdakilerden hangisidir?


A) 230.000 TL Olumlu

B) 220.000 TL Olumlu

C) 230.000 TL Olumsuz

D) 220.000 TL Olumsuz

E) 225.000 TL Olumlu
CEVAP: A

__________________

"
"
"
"
"
Ona kendisine yetebilecek düzeyi kazandirdığın an onu unutman gerekir. Çünkü o,o an seni artık bitirmiştir !..
"
"
"
"
Cewrik isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla


Reklan Alanı
 
Okunmamış 01-09-2013   #2
hackell - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Mar 2013
Bulunduğu yer: Kayseri
Konular: 46
Mesajlar: 944
Ettiği Teşekkür: 233
Aldığı Teşekkür: 386
Credits: 25.673
Standart

Tam olarak sorular ne işe yarıyor hangi sınav halen çözemedim
hackell isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 01-09-2013   #3
Cewrik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Feb 2013
Bulunduğu yer: 'de
Konular: 91
Mesajlar: 1.330
Ettiği Teşekkür: 333
Aldığı Teşekkür: 654
Credits: 21.547.282
Standart

SMMM
__________________

"
"
"
"
"
Ona kendisine yetebilecek düzeyi kazandirdığın an onu unutman gerekir. Çünkü o,o an seni artık bitirmiştir !..
"
"
"
"
Cewrik isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

Reklan Alanı
 
Okunmamış 04-09-2013   #4
PyhtoN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jul 2013
Bulunduğu yer: ANKARA
Konular: 24
Mesajlar: 728
Ettiği Teşekkür: 212
Aldığı Teşekkür: 309
Credits: 2.176.043
Standart

ben bunları okurda cözersem alim olurum hayatta sevmedigim sey okumak ama işime gelirse cok severim okumayı
PyhtoN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 04-09-2013   #5
Cewrik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Feb 2013
Bulunduğu yer: 'de
Konular: 91
Mesajlar: 1.330
Ettiği Teşekkür: 333
Aldığı Teşekkür: 654
Credits: 21.547.282
Standart

Alıntı:
Muzo0325 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
ben bunları okurda cözersem alim olurum hayatta sevmedigim sey okumak ama işime gelirse cok severim okumayı
Online Staj soruları bunlar Zor olur ama Sınavda çıkmaz Pek ama Zorunlu Çözüyorsun PC Başında
__________________

"
"
"
"
"
Ona kendisine yetebilecek düzeyi kazandirdığın an onu unutman gerekir. Çünkü o,o an seni artık bitirmiştir !..
"
"
"
"
Cewrik isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 04-09-2013   #6
PyhtoN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jul 2013
Bulunduğu yer: ANKARA
Konular: 24
Mesajlar: 728
Ettiği Teşekkür: 212
Aldığı Teşekkür: 309
Credits: 2.176.043
Standart

Alıntı:
Cewrik Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Online Staj soruları bunlar Zor olur ama Sınavda çıkmaz Pek ama Zorunlu Çözüyorsun PC Başında
walla zaten simdi dönemin ALLAH yardımcısı olsun bizim dönemimizde böle degildi.
PyhtoN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Bu mesaj için PyhtoN kullanıcısına teşekkür edenler:

Reklan Alanı
 
Okunmamış 04-09-2013   #7
Cewrik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Feb 2013
Bulunduğu yer: 'de
Konular: 91
Mesajlar: 1.330
Ettiği Teşekkür: 333
Aldığı Teşekkür: 654
Credits: 21.547.282
Standart

Alıntı:
Muzo0325 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
walla zaten simdi dönemin ALLAH yardımcısı olsun bizim dönemimizde böle degildi.
mali müşavirliğe adım atanlar 3 yıl staj süresini kısaltmak amaçlı eng. vs teos gibi zorunlu sisteme geçirdi iyi de oldu çünkü daha önce 2005 yıllarında başka memleketlere gidip sınava giriyorsun bol bol dershaneler ek zaman geçiyiriyorsun Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yeni Sistemi Yani Değişen Pek Bişi Yok Zamandan ve Uğraştan Kısayol Veriyor
__________________

"
"
"
"
"
Ona kendisine yetebilecek düzeyi kazandirdığın an onu unutman gerekir. Çünkü o,o an seni artık bitirmiştir !..
"
"
"
"
Cewrik isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Bu mesaj için Cewrik kullanıcısına teşekkür edenler:
Okunmamış 10-09-2013   #8
 
Üyelik tarihi: Feb 2013
Konular: 0
Mesajlar: 27
Ettiği Teşekkür: 0
Aldığı Teşekkür: 1
Credits: 13.834
Standart

allah kolaylık versin
lets14 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Bu mesaj için lets14 kullanıcısına teşekkür edenler:
Okunmamış 14-09-2013   #9
 
Üyelik tarihi: Jun 2013
Konular: 0
Mesajlar: 3
Ettiği Teşekkür: 0
Aldığı Teşekkür: 0
Credits: 6.956
Standart

teşekkürler
PasaBey isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

Reklan Alanı
 
Okunmamış 29-09-2013   #10
Cewrik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Feb 2013
Bulunduğu yer: 'de
Konular: 91
Mesajlar: 1.330
Ettiği Teşekkür: 333
Aldığı Teşekkür: 654
Credits: 21.547.282
Standart

Konuya Baya İlgili Kişiler Bakmış
__________________

"
"
"
"
"
Ona kendisine yetebilecek düzeyi kazandirdığın an onu unutman gerekir. Çünkü o,o an seni artık bitirmiştir !..
"
"
"
"
Cewrik isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
StilTüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 18:47.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
vBCredits I v2.0.0 Gold ©2010, PixelFX Studios
Review www.onlinehile.com on alexa.com

Icerik Saglayici Paylasim Sitelerinden Biri Olan Sitemizde 5651 Sayili Kanunun 8. Maddesine ve T.C.K`in 125. Maddesine gore Olasi Bir Uyenin Sitemizde Yapacagi Suc Unsuru Paylasimdan Sitemiz Sorumlu Tutulamaz Suc Unsuru Oldugunu Dusundugunuz Paylasim [email protected] adresi uzerinden gerekcesi ile birlikte detayli olarak bildirilmesi Durumunda En Gec 5 (bes) Gun Icerisinde Yayindan Kaldirilir.